Δράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) – Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

 

Το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), έχει ως στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης δύνανται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  (HDB).

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και εμφανίζουν Κύκλο Εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή  Ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 375.000.000 Ευρώ. Αναφορικά με το σχήμα συγχρηματοδότησης, το νέο δάνειο  γίνεται με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, κατά 40% ΑΤΟΚΑ από την HDB και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες. Το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση είναι πως το τελικό επιτόκιο (και η εισφορά του Ν 128/75) μειώνεται κατά 40% για το σύνολο του δανείου. Το ανώτατο ποσό δανείου κυμαίνεται από 25.000 Ευρώ έως 1.500.000 Ευρώ.

Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων

Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι  το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το ποσό 1,5 εκ. Ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

Δεν επιτρέπονται:

 • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Δανεισμού
 • Δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγές της επιχείρησης

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες. Η εκταμίευση του  δανείου πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
 • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΑΤ (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ) σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων ή/και συγχρηματοδοτούμενων δανείων.
 • Επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.
 • Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας – πλην των εξαιρέσεων που θέτει ο κανόνας de minimis.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

 • στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000) του Συμβουλίου
 • στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπό προϋποθέσεις)
 • στον τομέα του άνθρακα
 • στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
 • οι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

 • Τράπεζα Πειραιώς,
 • Alpha Bank,
 • Eurobank,
 • Εθνική Τράπεζα,
 • Τράπεζα Αττικής,
 • Παγκρήτια Τράπεζα,
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων,
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση: Πρόσκληση-ΤΕΠΙΧ-ΙΙ_-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-1 

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr