Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 παρέχει την δυνατότητα δανειοδότησης για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Η Ελλάδα έχει διαθέσιμα από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ε.Ε., δάνεια ύψους 12,7 δισ. € εκ των οποίων τα 11,7 δισ. € θα διοχετευθούν μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δικαιούχοι

 • Προτάσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβληθούν από φορείς υλοποίησης που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν αποκλείονται λόγω καταστατικής ή πραγματικής έδρας και δεν ανήκουν στις αποκλειόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 159335 ΕΞ 2021 «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να εμπίπτει και σε μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:

(α) να αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση ή

(β) να αποτελεί επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή

(γ) να αποτελεί  επιχείρηση, η οποία ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της, έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

 • Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας Υλοποίησης δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς Υλοποίησης.

Επιλέξιμες Επενδύσεις

 • Οι Επιλέξιμες Επενδύσεις απαιτείται να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (‘net present value’) και να δύνανται να αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου τα Δάνεια ΤΑΑ και Δάνεια Συγχρηματοδότησης που θα τους χορηγηθούν.
 • Τα επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα για δανειοδότηση εφόσον εντάσσονται σε τουλάχιστον έναν από τους 5 Πυλώνες του δανειακού προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α) Πράσινη Μετάβαση, (β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε) Εξωστρέφεια.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

 • 20% κατ’ ελάχιστον η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της επένδυσης
 • 30% από δάνειο Πιστωτικού Ιδρύματος
 • 50% το ανώτατο, από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης

 

Πυλώνας δανειακού προγράμματος ΤΑΑ Κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου
Πράσινη μετάβαση Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.
Ψηφιακός μετασχηματισμός Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .
Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον Δείκτη Καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης  (όπως αυτοί ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας) και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .
Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).
Εξωστρέφεια Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

 

Συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα

Εμπορικές Τράπεζες και Διεθνείς Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που συμμετέχουν στο Δανειακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης:

 • Alpha Bank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Eurobank
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Optima Bank
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Πηγή: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr