Προδημοσίευση Β’ Κύκλου για την ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

by filiosgab_j647c827

Προδημοσίευση Β’ Κύκλου για την ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

by

by

Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ έχει συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Βασικός στόχος του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης, αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ΄ τρίμηνο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις από άλλα Κράτη – Μέλη, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις με εκκρεμούσα απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η παρέμβαση αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
 4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση είναι ελληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Υλικά – Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
 • δραστηριότητες καινοτομίας – μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις – μόνο για ΜΜΕ
Παρέμβαση Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 600.000€
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
4. Σφραγίδα Αριστείας Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο /εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Για τις προτάσεις της Παρέμβασης «IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η διάρκεια κάθε έργου θα είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

 Ανακοίνωση Προδημοσίευσης Β’ Κύκλου για την Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Top