Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR

by filiosgab_j647c827

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR

by

by

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR 679/2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016 και θα εφαρμόζεται ως νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:

  • τα προσωπικά τους δεδομένα,
  • την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
  • την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • τις διαδικασίες διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι οργανισμοί που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχουν να ακολουθήσουν μία μακρά προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του Κανονισμού, η οποία σημειωτέον έχει ως τις 25 Μαΐου 2018 που αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει δοθεί για την εναρμόνιση των κρατών μελών με τον συγκεκριμένο κανονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται από τις επιχειρήσεις/ οργανισμούς:

  • να ορίσουν Υπεύθυνο για την Προστασία των Δεδομένων (Data Protection Officer),
  • να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και τις αναγκαίες πολιτικές και Διαδικασίες (Σύστημα) ώστε να κατοχυρώνεται ο συστηματικός έλεγχος της διαδικασίας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την συλλογή τους έως και την οριστική διαγραφή τους,
  • να απεικονίζουν και να αποδεικνύουν το επίπεδο συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού και τις επιπτώσεις από την μη ορθή τήρηση των αρχών ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων,
  • να γνωρίζουν τους περιορισμούς που διέπουν την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε άλλες χώρες,
  • να εγκαταστήσουν ηλεκτρονικά συστήματα και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τους εργαζομένους τους που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα στα νέα και κατάλληλα εργαλεία,
  • να σχεδιάζουν στο εξής υπηρεσίες που θα διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων που χρησιμοποιούν σύμφωνα με τον κανονισμό.

 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Top