“Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by filiosgab_j647c827

“Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by

by

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 25 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021

Στο πλαίσιο του Καθεστώτος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
στ. κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και επιλέξιμες δαπάνες

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις: 250.000€
 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000€
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ: 50.000€

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Πάγια στοιχεία Ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή του φορέα τεκμαίρεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με εισφορές μετρητών
 • Αύξηση Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης
 • Τραπεζικό δάνειο

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του και έως και την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top