“Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by filiosgab_j647c827

“Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by

by

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) ευρώ, εκ των οποίων τα εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) ευρώ προέρχονται από Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2021

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016,
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και επιλέξιμες δαπάνες

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή/και β’.

Χαρακτήρας Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δημιουργία νέας μονάδας
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ .Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α.   φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,

β.    επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4399/2016 και σε ποσοστό έως το 70% του μέγιστου προβλεπόμενου από τον Χ.Π.Ε.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρο 12)

Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους του, οι οποίες παρέχονται σε:

 • Εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους,), είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου (Αξία Εξαγωγών/ Κύκλο εργασιών +10%, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, τελευταία 3 ετία
 • Καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις:μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
 • Επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης: Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις: οι οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς,
 • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου,
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του Ν.4019/2011, καθώς και Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4015/2011.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.
 • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Β.Ε.ΠΕ., Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.)εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές
  • Ορεινή περιοχή
  • Παραμεθόρια περιοχή: 30 Km από σύνορα…
  • Νησιωτική περιοχή: Πληθυσμό < 3.100 κατ.
  • Μείωση Πληθυσμού > 30%
  • Στα νησιά: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

γ.    επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,

δ.    επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο

Ποσοστά Ενίσχυσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκης 35% 45% 55%
Χαλκιδικής 35% 45% 55%
Κιλκίς 35% 45% 55%
Πέλλας 35% 45% 55%
Ημαθίας 35% 45% 55%
Πιερίας 35% 45% 55%
Σερρών 35% 45% 55%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ
Καβάλας, Θάσο 35% 45% 55%
Ξάνθης 35% 45% 55%
Ροδόπης 35% 45% 55%
Δράμας 35% 45% 55%
Έβρου 35% 45% 55%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γρεβενών 25% 35% 45%
Κοζάνης 25% 35% 45%
Φλώρινας 25% 35% 45%
Καστοριάς 25% 35% 45%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισας 35% 45% 55%
Μαγνησίας 35% 45% 55%
Καρδίτσας 35% 45% 55%
Τρικάλων 35% 45% 55%
ΑΤΤΙΚΗΣ Κεντρικός τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Βόρειος τομέας Αθηνων 10% 20% 30%
Δυτικός τομέας Αθηνων 10% 20% 30%
Νότιος τομέας Αθηνων 10% 20% 30%
Ανατολική Αττική 10% 20% 30%
Δυτική Αττική 30% 30% 40%
Πειραιάς- Νήσοι 20% 30% 40%
ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωαννίνων 35% 45% 55%
Άρτας 35% 45% 55%
Πρέβεζας 35% 45% 55%
Θεσπρωτίας 35% 45% 55%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φθιώτιδος 25% 35% 45%
Φωκίδος 25% 35% 45%
Ευβοίας 25% 35% 45%
Βοιωτίας 25% 35% 45%
Ευρυτανίας 25% 35% 45%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αχαΐας 35% 45% 55%
Αιτ/νίας 35% 45% 55%
Ηλείας 35% 45% 55%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανδρός, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος 20% 30% 40%
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος 20% 30% 40%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρας 25% 35% 45%
Λευκάδας 25% 35% 45%
Κεφαλληνίας Ιθάκης 25% 35% 45%
Ζακύνθου 25% 35% 45%
ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου 20% 30% 40%
Χανίων 25% 35% 45%
Λασιθίου 25% 35% 45%
Ρεθύμνου 25% 35% 45%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λακωνίας 35% 45% 55%
Μεσσηνίας 35% 45% 55%
Κορινθίας 35% 45% 55%
Αρκαδίας 35% 45% 55%
Αργολίδας 35% 45% 55%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου, Λήμνος 35% 45% 55%
Χίου 35% 45% 55%
Σάμου, Ικαρία 35% 45% 55%

 

 Ενισχυόμενοι Κλάδοι σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών

 Εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του και έως και την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top