“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων” Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

by filiosgab_j647c827

“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων” Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

by

by

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 25 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ενισχύσεων του Καθεστώτος είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με μία εκ των ακόλουθων Νομικών Μορφών:

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000€)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ανέρχεται σε 405 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
 • Τραπεζικό δάνειο

Ύψος επιδότησης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000€
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ: 50.000€

Δαπάνες που επιδοτούνται

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Πάγια στοιχεία Ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του και έως και την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top