Σε ισχύ ο Αναπτυξιακός Νόμος από τον Ιανουάριο του 2022

by filiosgab_j647c827

Σε ισχύ ο Αναπτυξιακός Νόμος από τον Ιανουάριο του 2022

by

by

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2022, προκειμένου να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση σημαντικών και σύγχρονης μορφής επενδύσεων στη χώρα μας, εισάγει 13 διακριτά καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που θεσπίζονται είναι τα ακόλουθα:

• Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
• Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
• Νέο Επιχειρείν
• Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
• Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
• Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
• Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
• Επιχειρηματική εξωστρέφεια
• Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• Μεγάλες επενδύσεις
• Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
• Επιχειρηματικότητα 3600

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2022 και θα περιλαμβάνει σταθερούς κύκλους προκηρύξεων ανά καθεστώς, ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού των υποβολών τους.

Ποσοστά ενισχύσεων – Μέγιστες ενισχύσεις

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα θα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και θα κυμαίνονται:

• από 30% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
• από 40% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
• από 50% έως 80% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Τα ανωτέρω ποσοστά είναι δυνατόν να αυξηθούν περαιτέρω υπό προϋποθέσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών ΕΚΤΟΣ Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται ανεξάρτητα ανά καθεστώς και είδος επενδυτικής δαπάνης.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ (ή τα 5.000.000 για υπό σύσταση εταιρείες), εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα Αρχικής Επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, για δαπάνες αποκλειστικά ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρχικής Επένδυσης), προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις για δαπάνες Περιφερειακού Χαρακτήρα:

• Δημιουργία νέας μονάδας.
• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
Αλλά θα παρέχεται και η δυνατότητα, ενίσχυσης δαπανών Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων της Αρχικής Επένδυσης.

2. Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν είτε υφιστάμενες εταιρείες, είτε υπό σύσταση εταιρείες νέων επιχειρηματιών, χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δράση.

3. Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

• Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 1.000.000 ευρώ
• Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
• Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
• Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Είδη ενισχύσεων

Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων ανά περίπτωση λαμβάνουν τις μορφές:

• Φορολογικής απαλλαγής
• Επιχορήγησης, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
• Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς.
• Δικαιώματος χρήσης της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Ενισχυόμενες δαπάνες

Α. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

– Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
2. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
4. Tα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

– Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών

Β. Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
• Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ.
• Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.
• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 30% του κόστους για τις μεγάλες και 40% του κόστους για τις μεσαίες και 50% του κόστους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, ή αφορούν σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα ή παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων.
• Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων.
• Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας.
• Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
• Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία.

Άλλες πληροφορίες

• Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top