Ν.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4887/2022: Tροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας 2022-2027

by filiosgab_j647c827

Ν.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4887/2022: Tροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας 2022-2027

by

by

 

Ανακοινώθηκε η αναμενόμενη τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας 2022-2027 με βάση την οποία αυξάνονται κατά 10% τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027 του Αναπτυξιακού Νόμου.

Δίνεται η δυνατότητα για υψηλότερα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για τη στήριξη των πλέον μειονεκτουσών περιοχών.

Τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων, για επενδύσεις στις περιοχές που υποστηρίζονται από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, θα αυξηθούν ως εξής:

i) από 30% σε 40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου

ii) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις περιφέρειες της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας της Πελοποννήσου

iii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου

Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και 20% για τις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αναμένεται η τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, καθώς και η ενεργοποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 εντός των επόμενων ημερών με την προκήρυξη του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Δείτε εδώ τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου και το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Top