Αναμενόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα για Λιανικό Εμπόριο- Εστίαση..

by filiosgab_j647c827

Αναμενόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα για Λιανικό Εμπόριο- Εστίαση..

by

by

 

Η αναμενόμενη δράση θα αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, καφέ, ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ακόλουθες δαπάνες:

 Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας – προστασία του περιβάλλοντος (κτιριακά ή/και μηχανήματα – εξοπλισμός)

 Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία (πχ δημιουργία ιστοσελίδας, e shop, ιστοσελίδας για κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές για κινητά, διαδραστικοί πίνακες, projectors, συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, λογιστικά προγράμματα, erp, crm κτλ)

 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων (πχ αγορά εξοπλισμού)

 Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ διαμόρφωση δικτύου διανομής, στρατηγική διανομής, διαχείριση αποθεμάτων, ροή χρημάτων κτλ)

 

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:

 εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

 ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και

 πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

 

Στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες θα είναι:

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (websites).

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals).

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps).

 Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).

 Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).

 Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.

 Αξιοποίηση υποδομών appli-cationserviceproviders (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.

 Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.

 Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

 

Στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν είναι:

 Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια  του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:

 Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.

 Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).

 Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ.

 Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.

 Ροή μετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τέλος, η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 μήνες/24 μήνες.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε άμεσα με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο,

τηλ. 2610 346500 κιν. 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

 

 

Top