ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

by filiosgab_j647c827

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

by

by

 

ΔΡΑΣΗ 4.2.1: “Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (γεωργικό προϊόν)

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Περιοχή Υποβολής: ‘Ολη η Ελλάδα

Περίοδος Υποβολής: 16/5/2017 έως 18/08/2017


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων

 Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών

 Η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

 Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

 Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)

 Σηροτροφία – Μελισσοκομία – Σαλιγκαροτροφία – Διάφορα ζώα

 Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

 Οίνος

 Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

 Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

 Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
  2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
  3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  4. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
  5. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.
  6. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

 Ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

 Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

 Ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

 Οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

 Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

  1. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P., κλπ.).
  2. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
  3. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις ενίσχυσης του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 120.000.000€. Τα όρια του προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα εξής:

Κατώτατος προϋπολογισμός 600.000,00€

Ανώτατος προϋπολογισμός 5.000.000,00 €

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη & την Εύβοια Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική
75% 50% 40%

Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής που μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος καθορίζεται στην απόφαση ένταξης, εξαρτάται από το ύψος του προϋπολογισμού της πράξης και δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις (4) αιτήσεις ανά πράξη.

Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής την οποία έχουν δικαίωμα να αιτηθούν οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, ανέρχεται σε ποσοστό 50% της δημόσιας ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης.

Σχετικά Αρχεία:

 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.1

Παράρτημα I Συνθήκη της Ε.Ε.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα επικοινωνήστε άμεσα με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, Τηλ. (+30) 2610 346500  Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr


 

ΔΡΑΣΗ 4.2.2: “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (μη γεωργικό προϊόν)

Κατάσταση: Προκηρύχθηκε

Περιοχή Υποβολής: ‘Ολη η Ελλάδα

Περίοδος Υποβολής: 13/7/2017 έως 12/10/2017


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση φορείς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Ίδρυση
 Εκσυγχρονισμού
 Μετεγκατάσταση ή συγχώνευση με εκσυγχρονισμό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)
 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
 Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής
 Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
 Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Το τμήμα της επένδυσης που σχετίζεται με την πρώτη μεταποίηση αφορά τις εξής κατηγορίες:

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (ίδρυση σφαγείου μονο σε νησιωτικές περιοχές και σφαγείου πουλερικών μόνο σε ορεινές και νησιωτικές))
 Γάλα
 Αυγά
 Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)
 Ζωοτροφές
 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 Οίνος
 Οπωροκηπευτικά
 Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).
 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).
 Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€. Τα όρια του προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα εξής:

Κατώτατος προϋπολογισμός 600.000,00€

Ανώτατος προϋπολογισμός 3.000.000,00 €

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Περιοχή Ποσοστό επιχορήγησης
Μεσαίες Μικρές
ΑΜΘ, Κ.Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος,Δ.Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο 45% 50%
Κρήτη 35% 45%
Δ.Μακεδονία 40%
Ιόνια Νησιά 45%
Στερεά Ελλάδα 40%
Δ.Αττική, Πειραιάς- Νήσοι, Νότιο Αιγαίο 30% 40%
Βόρ. Τομέας Αθηνών, Δυτ. Τομέας Αθηνών, Κεντρικ. Τομέας Αθηνών, Νοτ. Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική 20% 30%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.

 Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της Δημόσιας Ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης. Η δυνατότητα προκαταβολής προϋποθέτει σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης του Δημοσίου που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.

 Αίτηση τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε για συγκεκριμένους λόγους (παράταση χρόνου υλοποίησης, αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, αλλαγή φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου). Αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης έγκρισης, ως προς τη συμμετοχή των δικαιούχων με ίδια κεφάλαια γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 25% του στο συνολικού κόστους της επένδυσης.

Σχετικά Αρχεία:

 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.2

 Παράρτημα I Συνθήκη της Ε.Ε.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα επικοινωνήστε άμεσα με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, Τηλ. (+30) 2610 346500  Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top