6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»

by filiosgab_j647c827

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020»

by

by

Αποφασίστηκε η ένταξη επιπλέον πενήντα τεσσάρων (54) πράξεων της πρόσκλησης καθώς και η τροποποίηση δύο (2) πράξεων λόγω αύξησης του προϋπολογισμού τους, συνολικής επιπλέον Δημόσιας Δαπάνης €3.195.634,36.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €69,826,056.18.

Περισσότερα:

 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Top