Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

by filiosgab_j647c827

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

by

by

Η VAPGROUP είναι μία διαρκώς ανελισσόμενη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με κύριο στόχο να παρέχει σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύτατο οικονομικό φάσμα.

Η εταιρεία μας μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλων έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνουν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δήμους, Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας έχουν πανελλαδική εμβέλεια μέσω του δικτύου των συνεργατών μας και το σύνολο των διαδικασιών που υλοποιούνται, γίνονται σε στενή συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, μεγιστοποιώντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι κυριότεροι τομείς δράσης της εταιρείας αναφέρονται κατωτέρω:

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων

 Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

 Ένταξη επιχειρήσεων και ιδιωτών σε προγράμματα χρηματοδότησης

 Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες

 Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, TQM)

 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εγκατάστασης σε έργα ΑΠΕ

 Υλοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών δράσεων από κοινού με Φορείς και Oργανισμούς του Δημοσίου Τομέα καθώς και

 Τοπικών και Περιφερειακών Φορέων

 Σύμβουλοι εξαγωγών

 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (Realestate)

 Ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό

 Web sevices – Διαφήμιση

 Υλοποίηση Εθνικών Πρωτοβουλιών

 Εμπλοκή σε Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

 Περιφερειακή Ανάπτυξη

 Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Περιβάλλον

 

Top