ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

by filiosgab_j647c827

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

by

by

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ”Life”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίµα και το περιβάλλον.

Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι ανά την Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η υποχρέωση που έχει η Ένωση να διατηρεί τους πόρους αυτούς προϋποθέτει τη συνεκτική εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών, πράγμα που συνεπάγεται ότι ορισμένα περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα της Ένωσης αντιμετωπίζονται καλύτερα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Από το 1992, τα προγράµματα LIFE έχουν διαδραµατίσει ουσιώδη ρόλο για τη βελτίωση της αλληλεγγύης και του επιµερισµού ευθυνών όσον αφορά τη διατήρηση του κοινού αγαθού που συνίσταται στο περιβάλλον και το κλίµα της Ένωσης. Το πρόγραµµα LIFE αναµένεται να συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο αυτό. Με δεδοµένα τα χαρακτηριστικά και το µέγεθός του, το πρόγραµµα LIFE δεν µπορεί να επιλύσει όλα τα περιβαλλοντικά και κλιµατικά προβλήµατα. Στόχος του είναι να γίνει καταλύτης για την προώθηση αλλαγών στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, παρέχοντας και διαδίδοντας λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων αλλά και προωθώντας καινοτόµες τεχνολογίες όσον αφορά το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίµατος. Κατά την προσπάθεια αυτή, το Πρόγραµµα LIFE θα στηρίξει την υλοποίηση του γενικού ενωσιακού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευηµερία εντός των ορίων του πλανήτη µας»(«7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον»).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι το Προγράµµατος LIFE είναι οι ακόλουθοι:

 Να συµβάλλει στη στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίµατος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανοµένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιµετώπιση της υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων.

 Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση και την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ άλλων και µέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

 Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων.

 Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης.

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραµµα LIFE θα συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή. Το νέο Πρόγραµµα LIFE µε δύο υποπρογράµµατα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη ∆ράση Κλίµα θα προωθήσει τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία του υποπρογράµµατος για τη ∆ράση Κλίµα αναβαθµίζει την πρώην θεµατική ενότητα της “κλιµατικής αλλαγής” στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του µέρους της ∆ιακυβέρνησης του LIFE+ . Το µέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου προγράµµατος καλύπτει τρεις τοµείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων; φύση και βιοποικιλότητα; και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το µέρος της “∆ράσης για το Κλίµα» καλύπτει τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής˙ την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή˙ και κλιµατική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το πρόγραµµα αποτελείται επίσης από µια νέα κατηγορία έργων, που χρηµατοδοτούνται από κοινού, και τα οποία θα λειτουργήσουν σε µεγάλη περιφερειακή κλίµακα. Τα έργα αυτά θα έχουν ως στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιµατικής πολιτικής και να ενσωµατωθούν καλύτερα σε άλλους τοµείς πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του έως την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail:vasp@vapgroup.gr

 

Top